Skip Navigation

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej produktů na stránkách http://potisky-tricek.reklamtisk.cz/ a další postupy, které s tím souvisejí.
Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a dalších důležitých podrobností.
Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat plně skutečnosti.

 

Ceny
Ceny produktů jsou aktuální po výběru povinných parametrů, bez volby těchto parametrů nelzedokončit objednávku. V okamžiku potvrzení objednávky jsou všechny ceny aktuální a neměnné.

 

Objednání zboží
Objednat zboží lze telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
Objednávka je pro obě strany závazná. V případě úplného zrušení objednávky může Prodávající po Zákazníkovi vyžadovat storno poplatek ve výši 10% z ceny zboží.
Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť objednané zboží již dodavatel přestal dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění.

 

Dodací lhůty
Nabízené zboží, je-li ve skladu Prodávajícího, k dodání v průběhu 10-ti pracovních dnů, případně je termín dodání  21 dnů. Zpravidla je však lhůta dodání mnohem kratší.

Pokud není možné zboží dodat do 21ti-dnů , oznámí Prodávající Kupujícímu co nejdříve jiný termín dodání zboží. Pokud nemá Kupující zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po objednání. Objednávka Kupujícího se okamžikem doručení oznámení Prodávajícímu ruší. Na tento případ zrušení objednávky se nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
V případě dodání zboží přepravcem se lhůta prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné na zabalení a dopravu zboží k zákazníkovi.

 

Dodání zboží
* Zboží lze dodat na adresu Zákazníka poštou na dobírku do druhého dne obchodním nebo profi balíkem nebo kurýrem. Výše poštovného je uvedena v košíku - ještě před objednáním zboží. Poštovné je účtováno za každou objednávku bez ohledu na množství objednaného zboží.
* Zboží lze dodat i do Slovenské republiky pouze dobírkou.

* Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat obsahu.

 

Reklamace vad
Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

 

Platební podmínky
* Kupující platí hotově objednané zboží při převzetí zásilky od přepravce.
* Je možné zaplatit zboží předem, bezhotovostní platbou na účet, tento případ se řeší individuálně předběžným kontaktem Prodávajícího.

 

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, emailu a internetového obchodu. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může realizovat své právo osobním vrácením zboží Prodávajícímu nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. V případě osobního vrácení zboží na prodejně vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu po převzetí vráceného zboží. V případě doručování zboží přepravcem, dohodne Kupující se Zákazníkem způsob vrácení kupní ceny. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže Zákazník poslední den lhůty vrátí zboží osobně Prodávajícímu nebo je přepravce doručí Prodávajícímu.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Další případy odstoupení od smlouvy
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani dodatečné lhůtě dohodnuté se Zákazníkem, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. O prodlení Prodávajícího s plněním se nejedná v případě, že Zákazník řádně a včas nabídnuté plnění nepřijme nebo neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

Zrušení smlouvy
* V případě, že se jedná o zboží bez vady, lze od smlouvu zrušit pouze na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zrušení smlouvy. Podmínkou zrušení smlouvy je, že Zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství, jedná se o zboží, které má prodávající ve svém sortimentu.
* Zákazník nemůže navrhnout zrušení od smlouvy, pokud jde:
- o zboží upravené dle jeho přání,
- o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Zpracování osobních údajů
Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným Prodávajícímu.

 

Stížnosti a připomínky Zákazníků
* Stížnosti a připomínky Zákazníků, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Zákazníkem vyřizuje Prodávající v souladu s platnými právními předpisy. Stížnosti a připomínky může Zákazník uplatnit osobně nebo na tel.č. Prodávajícího či e-mailem.
* Pokud je obsahem stížnosti reklamace zboží, je vyřizována v souladu s platným Reklamačním řádem.

 

Rozhodné právo

* Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.
* Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.
* Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění, je-li Zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.
* Ustanovení bodu 7 Obchodních podmínek se nevztahuje na osoby – podnikatele ve smyslu § 2 z.č. 513/1991 Sb. a § 52, odst.3 z.č. 40/1964 Sb.

Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na trhu. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2006.

 

Reklamační řád

1. Záruční podmínky


* Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
* V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
* Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

 

2. Vyřízení reklamace
* V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit emailem na info@reklamtisk.cz
* Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do dvou pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (autorizovaný servis, sídlo prodávajícího apod.).
* Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit alespoň daňový doklad (fakturu).
* Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
* Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé bežným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.
* Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
b) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
d) zboží bylo poškozeno živly
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním

 

3. Závěrečná ustanovení
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.